kbnwiel_kartenspiel

Hoogteverschil: 777 meter / lengte: 76,2 kilometer / gemiddelde stijging: 1,02 % / zwaarte: 4417 wtr / klimkracht: 58 wpk

Hellingvolgorde

D . D . C . B . B . B . A . A . C . C . D . D . D . C . D . B . C . D . E . C . D . C . E . C . D

kbnwiel_mokerkoning

Ultieme heuveltoer

Hoogteverschil: 952 meter / lengte: 102 kilometer / gemiddelde stijging: 0,93 % / zwaarte: 5584 wtr / klimkracht: 55 wpk

Hellingvolgorde

D . D . A . C . B . D . C . D . C . D . C . B . B . C . C . B . C . D . C . D . D . A . C . B . A . C . B . D . D . C

kbnwiel_randwijck

Mooi Nederland

Hoogteverschil: 569 meter / lengte: 54,9 kilometer / gemiddelde stijging: 1,04 % / zwaarte: 3305 wtr / klimkracht: 61 wpk

Hellingvolgorde

D . D . A . D . C . A . C . B . D . D . C . C . B . B . C . B . C . D

kbnwiel_toerist

Trefzekere navigatie

Hoogteverschil: 474 meter / lengte: 49,1 kilometer / gemiddelde stijging: 0,97 % / zwaarte: 2512 wtr / klimkracht: 51 wpk

Hellingvolgorde

D . C . D . D . D . D . B . C . D . D . B . A . A . D