Klimwaarde

Beklimming

Om de exacte zwaarte van de beklimmingen te achterhalen kun je per helling om de honderd meter de hoogte meten. Na de eerste globale meting meet je de stijgingspercentages van de steilste delen maximaal uit. De andere meetpunten volgen om de honderd meter deze steilste stroken. Individuele benadering heeft de voorkeur bij beklimmingen van verschillend formaat, vooral te vinden in gebieden met opbergunits 1.1 Terras en 2.1 Stuwwal.

WTR-formule

Aan de hand van de gemeten stijgingspercentages kan de klimwaarde van zowel klimmen als routes worden bepaald met dezelfde WTR-formule. De formule gaat uit van interactie tussen stroken onderling en die van andere klimmen en kende daarom een aantal correctiefactoren. Bij goed ingemeten en gescheiden klimmen is alleen de verhouding tussen de steilst mogelijke helft en de vlakkere helft van de hoogtemeters belangrijk voor de klimwaarde.

Klimeenheden
Omschrijving Notatie Formule
Hoogteverschil H WTR, WTR’, UFL
Lengte totaal L WTR, WTR’, UFL
Lengte tophelft LTH WTR
Klimweerstand OPB WTR’
WTR = 160 * H² / L + 20 * H² / LTH
WTR’-formule

Bij goed ingemeten klimmen kun je de klimwaarde berekenen met enkel hoogteverschil en lengte. Voor 95 % van de klimmen geldt een klimweerstand (OPB) van 1,1, met een afwijking van +/- 10 %. Hiervoor neem je het product van 220 (= 200 * 1,1) en het hoogteverschil in het kwadraat en deelt dit door de lengte. Bij routes werkt de WTR’-formule niet door de groezelige tussendelen, die van de klimweerstand een onbekende maken.

WTR’ = 220 * H² / L
UFL-formule

De WTR-formule beschouwt een route als een lange klim met tussentijdse afdalingen. Ook als de stijgingspercentages bekend zijn, is de klimwaarde WTR niet altijd een geschikte maat voor de routezwaarte. Dit geldt bijvoorbeeld bij het oversteken naar een ander heuvelcomplex, of bij een klimroute die gebruik maakt van dijken. Met een omzetting naar stapelbare blokken die je eenvoudig optelt, krijg je een beter beeld van de klimwaarde.

Klimcodes
UFL Klimcode Voorbeeld
1-2 E-grijs Nesciobrug
3 D-groen Rijsberg
4-5 C-geel Grebbeberg
6-7-8 B-oranje Posbank
9-10-11-12 A-rood Cauberg
UFL = √ (25 * H² / L) – 1

Back to top of page

Klimstroom

ALP-formule

Bij herhalende omlopen, zoals bijvoorbeeld gebruikt in wedstrijden, zegt de klimwaarde alleen iets over een keer rond. Om parcoursen met elkaar te vergelijken op intensiteit heb je meer aan de klimwaarde per kilometer. Hiervoor deel je de klimwaarde door de lengte en vermenigvuldig je met duizend. De klimsterkte kan worden opgevoerd met extra hoogtemeters, of door een verminderde afstand tussen hellingen.

ALP = 1000 * WTR / L
HVT-formule

Wil je iets weten over de steilheid van de beklimmingen, dan kun je de klimspanning berekenen. Hiervoor deel je de klimwaarde tot de macht twee door het hoogteverschil tot de macht twee en vermenigvuldig je met vijf. Als de hellingen in een route minder dicht bij elkaar liggen, of weinig hoogtemeters bevatten, kan toch een aanvaardbare klimwaarde worden bereikt door het toevoegen van steile stroken.

HVT = 5 * WTR2 / H2
OPB-formule

De weerstand die de klimstroom ondervindt kan worden berekend door het product van een tweehonderdste van de klimwaarde en de lengte te delen door het hoogteverschil tot de macht twee. Door lange klimmen en korte afdalingen op te nemen in een kortgesloten route, krijg je de laagste klimpedantie. De tijd die wordt geklommen, ten opzichte van de daaltijd, neemt nog verder toe en de ruimte voor herstel neemt af.

OPB = 0,005 * WTR * L / H2
VLV-formule

Meer halen uit minder helling kan met klimkrachtstroom. Deze bereken je door het aantal stroken met een stijging van 4, 5 en 6 % te vermenigvuldigen met drie, en op te tellen bij de hectometers met een stijging van 3 en 7 % maal twee. Alleen de VLV-stroken die staand in de beugels worden afgewerkt en zonder grote aanloop worden benaderd tellen mee. Klimmen die pieken boven de 7 % zijn uitgesloten.

VLV = 3 * (n4% + n5% + n6%) + 2 * (n3% + n7%)
SPR-formule

In gebieden met veel groezelig vlak, zoals de duinen of sandrs, kan de klimwaarde lastig te stroomlijnen zijn, met meer dan de helft van de hoogtemeters buiten de beklimmingen in het Groubaix (GRB), in plaats van maximaal een kwart. De wel gevonden klimkrachtstroom mag in dit geval staand of zittend worden opgevoerd met bootstrapondersteuning Sparkus, opdat je je gebruikelijke kruissnelheid aanhoudt.

SPR = VLV * (0,75 + GRB / H)
ULL-formule

Bij OPB > 3 is het niet meer raadzaam om een route op te vatten als een lange beklimming met tussentijdse afdalingen. Bijvoorbeeld in een polderland met dijken, waar de klimstroom te veel weerstand ondervindt van vlakke delen. Omdat de klimsterkte hierdoor steeds weer richting nul gaat, mag je de klimductiestromen optellen en delen door de afstand, als maat voor hoe snel die klimstroomstoten elkaar opvolgen.

ULL = 100000 * UFL / L

Back to top of page

Klimprestatie

BKM-formule

De gerealiseerde gemiddelde snelheid op een specifieke klim kan worden omgezet naar een gestandaardiseerde klimprestatie. Dit doe je door de overwonnen rolweerstand, luchtweerstand en hellingbelasting bij elkaar op te tellen. De eerst- en laatstgenoemde nemen lineair toe, terwijl de tweede exponentieel stijgt. De maximale klimprestatie lijkt normaal verdeeld met een grote groep in het midden en een afnemende bezetting op de flanken. De weergegeven waarden gaan over getrainde sporters.

Snelheidslimieten
WTR 100 BKM 1000 BKM
0 25 km/u 59 km/u
250 10 km/u 49 km/u
500 6 km/u 40 km/u
750 4 km/u 33 km/u
1000 3 km/u 27 km/u
BKM = 1,11 * km/u + 0,0045 * (km/u)³ + 7,25 * km/u * H² / L
KLF-formule

De klipfactor van een beklimming hangt, naast klimwaarde, af van de gebezigde klimprestatie. Hoe lager die klimprestatie, des te selectiever de helling. Dit komt omdat het aandeel van de luchtweerstand in de klimprestatie zeer snel afneemt met de snelheid en daarmee ook het voordeel van het uit de wind zitten. De klipfactor bereken je door 7,25 maal de snelheid in kilometer per uur te vermenigvuldigen met de hoogte in het kwadraat gedeeld door de lengte, en dit te delen door de klimprestatie.

KLF = (7,25 * km/u * H² / L) / BKM)

Back to top of page

Rekentool

Bereken je klimwaarde

Bereken eenvoudig de klimwaarde en klimprestatie door hoogte, lengte en snelheid van een beklimming in te voeren en bekijk daarna hoe selectief de helling voor jou is aan de hand van de berekende klipfactor. Een hoge klipfactor betekent dat het grootste deel van de klimprestatie uit overwonnen hellingbelasting bestaat. Wil je de klimprestatie zuiver meten, dan heb je boven idealiter dezelfde snelheid als aan de voet.

Rekentool

Back to top of page